Wybierz region

Wybierz miasto

  Czy tegoroczny nabór do pracy w policji będzie łatwiejszy?

  Autor: Jacek Bombor

  2006-02-22, Aktualizacja: 2006-02-23 13:45 źródło: Dziennik Zachodni

  W tym roku śląska policja przyjmie do pracy ponad pół tysiąca ludzi. Według harmonogramu do maja w szeregi mundurowych wstąpi 50 osób, do końca sierpnia 218, a do 21 listopada kolejne 242 osoby.

  W tym roku śląska policja przyjmie do pracy ponad pół tysiąca ludzi. Według harmonogramu do maja w szeregi mundurowych wstąpi 50 osób, do końca sierpnia 218, a do 21 listopada kolejne 242 osoby.

  - Oprócz tego do września przyjmiemy 250 osób do służby kandydackiej - mówi st. asp. Arkadiusz Szweda, rzecznik rybnickiej policji.  Wakaty są niemal we wszystkich śląskich jednostkach. - Stan na luty to ponad 400 miejsc - wyjaśniają w policji.

  W tym roku zmieniono nieco zasady naboru do policji. Pojawiły się głosy, że będzie znacznie łatwiej o etat, bo w tym roku pominięto w egzaminach z wiedzy ogólnej część matematyczną. - Faktem jest, że mnóstwo osób na tym oblewało. Ale nie brakowało nawet takich, którzy nie mieli pojęcia, jakie mamy źródła prawa lub co to jest kodeks karny - wyjaśnia Arkadiusz Szweda. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji uznano, że policjanci zamiast ułamki, lepiej powinni opanować wiedzę z zakresu prawa czy podstaw ustrojowych państwa.

  Z pewnością do policji trudniej będzie się dostać paniom, bo w tym roku będą przechodziły testy sprawnościowe takie same, jak mężczyźni.

  - Nastąpiło w tej dziedzinie prawdziwe równouprawnienie. Panie na torze przeszkód muszą mieć taki sam czas, jak mężczyźni. W poprzednich latach miały trochę więcej czasu na wykonanie zadania.

  I tym razem policjanci są przekonani, że do pracy zgłoszą się tłumy chętnych, tak jak w 2005 roku. - W ubiegłym roku w śląskim garnizonie zatrudniliśmy 416 nowych policjantów. Większość ma wykształcenie wyższe i takie osoby będą preferowane - wylicza Szweda.

  Praca jest ciekawa, stała, z możliwością awansu. Tylko pieniądze małe. - Na początek około 1000 złotych na głowę - mówią policjanci.

  W tym roku łatwiej pracę w policji będą mogli zdobyć ludzie po służbie kandydackiej. - Jeżeli w ciągu dwóch lat zdecydują się na pracę w policji, będą musieli jedynie przejść testy psychologiczne i rozmowę kwalifikacyjną - wyjaśnia Arkadiusz Szweda.  Planowane przyjęcia do służby

  9 maja 2006 r. - 50 osób

  28 sierpnia 2006 r. - 218 osób

  21 listopada 2006 r. - 242 osoby.
  Kto ma największe szanse?

 • kandydaci z wykształceniem wyższym - kierunki: administracyjno-prawnicze, ekonomiczne, społeczne

 • osoby ze znajomością języka obcego w stopniu dobrym.

 • Zabierz dokumenty!


 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w policji (kierowane do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach)

 • wypełniony kwestionariusz osobowy

 • odręcznie napisany życiorys

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie, ale oryginały dokumentów trzeba mieć do wglądu)

 • zaświadczenie o niekaralności (informacje z Krajowego Rejestru Karnego)

 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych

 • dowód osobisty i książeczkę wojskową - do wglądu (celem potwierdzenia danych zawartych w kwestionariuszu osobowym)

 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy, służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania.


 • Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w komórkach kadrowych Komendy Wojewódzkiej Policji lub komendy powiatowej/miejskiej Policji oraz ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www. policja. katowice. pl). (jack)
  Kto może zostać policjantem?


 • obywatel polski o nieposzlakowanej reputacji

 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie

 • mający fizyczną i psychiczną zdolność do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 • Gdzie składać papiery


  Osobiście do dnia 31 lipca 2006 r. w następujących dniach tygodnia: wtorek, środa, czwartek (w godzinach od 9.00 do 13.00) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 - pokoje nr 325 i 326 (numer tel, (032) 200-17-38, 200-17-91, 200-17-42, 200-17-36) lub w komórkach kadrowych komend miejskich/powiatowych policji woj. śląskiego. (jack)

  Gdzie szukać informacji?


 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www. policja. pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www. policja. katowice. pl)

 • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w każdej jednostce Policji.

 • Etapy kwalifikacji


  1 Ogólne wymagania

  Zgodnie z ustawą o policji, służbę w tej formacji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, mający co najmniej średnie wykształcenie. Jednak komendant wojewódzki może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że wykazuje on szczególne predyspozycje do służby.  2 Sprawdzanie dokumentów

  Dokumenty, które złożysz, zostaną dokładnie sprawdzone. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega weryfikacji w dostępnych policji kartotekach, rejestrach i ewidencjach. Jeśli dokumenty są kompletne oraz potwierdzono dane zawarte w kwestionariuszu osobowym, kandydat zostaje zakwalifikowany do rozmowy wstępnej. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwania i zakończenia. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do przerwania i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a także odmowy przyjęcia do służby.  3 Rozmowa wstępna

  Nie ma ona charakteru selekcyjnego, a jedynie charakter informacyjny.  4 Test z wiedzy

  Sprawdzian wiedzy ogólnej (zwany testem wiedzy):

 • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań;

 • do każdego z pytań zaproponowano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;

 • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, więc maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40;

 • by zaliczyć test, trzeba zdobyć 25 punktów;

 • w teście sprawdzana jest wiedza z dziedzin dotyczących: konstytucji RP, funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym m.in.: praw człowieka, obowiązków obywatela, źródeł prawa, organów kontroli państwowej i ochrony praw, ustawy o policji).
 • 5 Test sprawnościowy

  Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testu wiedzy kandydat w tym samym dniu jest poddany testowi sprawności fizycznej. Trzeba w określonym czasie pokonać tor przeszkód. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat zmieści się w limicie wynoszącym 1 min 45 sekund. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są takie same dla kobiet i mężczyzn.  6 Test psychologiczny

  Po zaliczeniu testu sprawności fizycznej kandydat zostaje poddany testowi psychologicznemu. Składa się on z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy. Za test psychologiczny kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są: zdolności intelektualne (m. in.: inteligencja, pamięć i spostrzeganie, kreatywność, umiejętność całościowego ujmowania problemów), zachowania społeczne, podstawowe umiejętności interpersonalne (m. in.: zdolność rozumienia ludzi, empatia, zdolność porozumiewania się i wywierania wpływu, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, motywacja do pracy z ludźmi).

  7 Wywiad

  To etap postępowania kwalifikacyjnego, polegający na postawieniu kandydata w sytuacji konieczności udzielania odpowiedzi na pytania, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w policji. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.  8 Badania lekarskie


  Jeżeli kandydat przejdzie przez wszystkie dotychczasowe elementy kwalifikacji, pozostaną już tylko badania lekarskie.  9 Lista rankingowa


  Pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej powoduje umieszczenie kandydata spełniającego warunki przyjęcia na tzw. liście rankingowej. Powstaje ona według zdobytych wcześniej punktów.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 220.

  Sonda

  Jak sądzisz, ile powinien zarabiać prezydent miasta?

  • 3- 5 tysięcy złotych (32%)
  • 2- 3 tysięcy złotych (31%)
  • 5- 10 tysięcy złotych (26%)
  • powyżej 10 tysięcy złotych (10%)